Регистър Булстат

Портал за електронни услуги

Агенцията по вписванията води и поддържа Регистър Булстат като единен национален административен регистър и осъществява дейности по вписванията в него, както и издаването на справки и удостоверения за вписаните обстоятелства.

Булстат е основният регистър, използван от останалите административни регистри и информационни системи за единна идентификация на всички юридически и други единици, извършващи дейност в страната. Регистърът е основен източник на информация за Регистъра на статистическите единици, което осигурява определени предимства за статистическите изследвания.

От 01.05.2016 г. регистрациите в Регистър Булстат са достъпни чрез интернет, посредством електронните услуги, предоставяни от Национален регистър БУЛСТАТ.

Какво е необходимо, за да ползвам електронните услуги на Регистър Булстат?

  • След като изберете желаната от вас административна услуга, трябва да се регистрирате в Регистър Булстат като потребител, за да може да продължите с използването на избраната услуга.
  • Необходимо е да попълните задължителните полета от избраната електронна услуга
  • Необходимо е да прикачите необходимите допълнителни документи, към заявлението, което ще подадете
  • След финализиране на процеса по попълване, системата ще генерира PDF файл с Вашето заявление, което ще се свали на Вашият локален компютър. Необходимо е да подпишете заявлението с електронен подпис, като използвате стандартен софтуер за подписване на документи. Например B-Trust Desktop Singer (B-Trust), InfoNotary e-Doc Signer (InfoNotary), DSTool (StampIt). Подписаният файл трябва да е с разширение .p7m или .p7s
  • Подписаното заявление е необходимо да качите обратно в системата, следвайки указанията
  • Ще получите входящ номер на подаденото от Вас заявление

Как да извърша плащане?

  • Плащане по заявление може да направите предварително по банка, като прикачите копие от платежното към подаваното заявление. Стойността на услугите са съгласно Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията
  • Плащане може да извършите и след подаване на заявлението, като последвате указанията за електронно плащане чрез e-pay
  • Банкова сметка за такси по регистър БУЛСТАТ: ТБ „ТОКУДА БАНК” АД, Офис „Централно управление” гр. София с ( BIC код CREXBGSF) BG52 CREX 9260 3114 5495 01